Pripremni tečaj za polaganje općeg dijela stručnog ispita zaštite na radu

Jednodnevni pripremni  tečaj ( 8 sati)  za polaganje općeg dijela stručnog ispita zaštite na radu. 

Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15 u roku od devet mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Rok za usklađenje je zadan odredbom članka 11. Pravilnika do 31. prosinca 2015, do kada se mora postupiti sukladno članku 4. Pravilnika, a iza tog roka se mora zaposliti stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja sukladno odredbi članka 7.,  stavka 2. Pravilnika. Članak 7. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati Stručnjak zaštite na radu I. stupnja.

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne ustanove.

Cijena tečaja je 600,00 kuna + pdv

( U cijenu je uključena nastava i nastavni materijali)